Hvad laver vi

Affaldskontoret har siden starten 1. marts 2013 varetaget bl.a. følgende opgaver:

 

2018:

 • Miljø. og Fødevareministeriet

Løbende bistand til implementering af affaldsdirektiver og udarbejdelse af national affaldsplan

 • Kolding Kommune

Udarbejdelse af affaldsplan

 • Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Vurdering af mængder, økonomi og miljø ved nye ordninger for madaffald, pap og tekstiler

 • Horsens Kommune

Vurdering af mængder og økonomi ved indsamling af pap i særskilt beholder ved enfamilie- og flerfamilieboliger

 • Musicon - ny bydelsforening i Roskilde

Planlægning og igangsætning af affald og genanvendelsesløsning for bydelens virksomheder

 • Reno Syd

Evaluering af registrerings- og betalingssystem for virksomheders adgang til selskabets genbrugspladser

 • Solrød Kommune

Planlægning og implementering af forsøg samt udarbejdelse af regulativ for ny genanvendelsesordning samt brugerundersøgelser og evaluering af forsøget

 • Miljøstyrelsen

Bistand til behandling af ansøgninger samt administration og evaluering vedr.

MUDP 2018

 • Aalborg Kommune

Udarbejdelse af projektbeskrivelse om samarbejdsmodel for genbrug af hårde hvidevarer med indragelse af aktører fra hele værdikæden

 • Affaldplus

Udbud ved indkøb af diverse tjenesteydelser

 • Vestforbrænding, Reno Nord, Affaldplus, ARGO

Bistand til ansøgning om notifikationer ved ekport af affald til genanvendelse

 • Nordic Waste Group

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region, Underrådgiver for Eunomia

 • Vand og Affald, Svendborg

Design af ny genanvendelsesordning inkl. vurdering af mængder og beregning af økonomi

 • Kreds af 13 danske forbrændingsanlæg

Erfaringer med import af forbrændingsegnet affal - i samarbejde med C36 Consult

 • KL

Afholdelse af temadag om udbud af forbrændingsegnet affald hos kommuner uden eget forbrændingsanlæg

 • Vejle Kommune

Bistand til proces og disposition for Vejle kommunes næste affaldsplan

Udarbejdelse af ansøgning til Klima 100

 • Gladsaxe Kommune

Bistand til vurdering af hjemtagning af affaldsindsamling

 • Rødovre

Evaluering af forsøg med indsamling af farligt affald i miljøboks

 • Odense Renovation

Vurdering af muligheder for forbehandling af KOD

 • Reno Djurs

Undersøgelse af muligheder for alternative drivmidler til affaldsindsamling

 • Energistyrelsen

Supplerende undersøgelser til analyse af den kommunale indsamling af genanvendeligt og forbrændingsegnet erhvervsaffald i områder med blandet bolig og erhverv

 • Helsingør Forsyning

Udbud af KOD samt undersøgelse af erfaringer med bestillerordninger for afhentning af storskrald

 • Middelfart Kommune

Beskrivelse af mulige gebyrsystemer for nedgravede beholdere i offentligt areal

 • Vestforbrænding

Model for beregning af genanvendelsesprocent, der tager højde for forskellige vilkår i kommunerne

Oversigt over affaldsordninger i Vestforbrændings ejerkommune

 • Vand og Affald, Svendborg

Bistand til igangsætning af næste generation af affaldsplaner

 • Odense Renovation

Undersøgelse af muligheder ved forbehandling af organisk affald til biogasproduktion

 

2017:

 • Aalborg Kommune

Udarbejdelse af gebyrsystem for ny løsning for tætbyen med nedgravede containere til restaffald og genanvendelige materialer i det offentlige areal

 • Københavns Kommune

Beskrivelse og vurdering af initiativer til kommunens næste Ressource og AffaldsPlan (RAP24)

Undersøgelse af erfaringer med implementering af indsamling af bioaffald i storbyområder i Danmark og i udlandet

 • Energistyrelsen

Analyse af den kommunale indsamling af genanvendeligt og forbrændingsegnet erhvervsaffald i områder med blandet bolig og erhverv

 • Miljøstyrelsen

Opdatering af kortlægning af genanvendelsesordninger i kommunerne med tilføjelse af nye oplysninger om bl.a. kildeopdelingssystemer

Kortlægning af anvendelse af affaldsdata (Affaldsdatasystemet, Affaldsregistret og N-Star) i kommunerne. Udført i samarbejde med Deloitte

Administrativ bistand til behandling af MUDP-ansøgninger

 • Rødovre Kommune

Bistand til afklaring vedr. hjemtagning af renovationsopgaven samt evaluering af forsøgsindsamling af pap og drikkekartoner

 • KL

Bistand til proces og oplæg på konference om kommunepuljeprojekter

samt andre møder i KL-regi

 • Vejle Kommune

Vurdering af økonomi ved eventuel hjemtagning af affaldsindsamlingsopgaven

 • Forum for erfaringsudveksling om affaldsplaner

Afholdelse af møder for en gruppe af kommuner samt Miljøstyrelsen om temaer med relevans for udvikling af næste generation af kommunale affaldsplaner

 • Vestforbrænding

Bistand til strategiovervejelser vedr. løsninger for forbehandling og genanvendelse af organisk affald

Undersøgelse af tømmesystemer for nedgravede beholdere

Vurdering af økonomi ved eventuel hjemtagning af tømning af nedgravede beholdere

 • Affaldsmøde Lykkesholm

Afholdelse af 2 dages affaldsmøde i april for 35 kommunale affaldsfolk. Emnet var de kommende affaldsplaner, organisering af indsamlingsopgaven samarbejde/udbud/hjemtagning samt afsætning til genanvendelse.

 • Odense Renovation

Dialogmøder med brugere for evaluering af forsøg med ny genanvendesesordning

 • I/S Reno Nord

Bistand til strategiproces og generel løbende bistand

 • Forsyning Helsingør

Udarbejdelse af regulativ for ny genanvendelsesløsning, bistand til udbudsopgaver og opdatering af beslutningsgrundlag for nyt genanvendelsesystem

 • ARC

Bistand til workshop om nye genanvendelsesløsninger i ejerkommunerne

Kvalitetsikring af rapport om effektivitet og økonomi ved sorteringsanlæg for restaffald

 • Vestforbrænding, KARA/NOVEREN og AffaldPlus

Bistand til notifikationer ved grænseoverskridende transport af affald

 • I/S REFA

Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder, Kommunepuljeprojekt

 

2016:

 • Slagelse Kommune

Kortlægning af løsninger for finansiering og gebyrer ved nedgravede containere samt oplæg til mulige finanseringsmodeller i Slagelse Kommune

 • Miljøstyrelsen

Vurdering af effektiviseringspotentiale samt muligheder og barrierer for ensretning af kommunal affaldshåndering. Udføres i samarbejde med Incentive

 • Energistyrelsen

Vurdering af effektivitet, fordele og ulemper samt eventuel begrænsning af konkurrence ved centralsug-løsningen i Odense.

 • Københavns Universitet

Udarbejdelse af forslag til planlægninsgproces for affaldsløsninger for alle Københavns Universitets campusområder

 • Helsingør Forsyning

Beslutningsoplæg om ny genanvendelsesløsning i Helsingør Kommune omfattende indsamlingsløsning, genanvendelse, afsætning, økonomi og praktiske forhold. Udført i samarbejde med Teknologisk Institut

 • Vestforbrænding

Evaluering af genanvendelsesindsats i Vestforbrænding og Vestforbrændings ejerkommuner

 • Reno Nord

Vurdering af indflydelse på genanvendelsesprocent ved eftersortering af restaffald på centralt sorteringsanlæg

Bistand til strategiproces for affaldsselskabet - bl.a. set i lyset af forventet kommende konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren

 • Avfall Norge

Oplæg vedr. mulige miljø-, innovations- og kvalitetskrav i forbindelse med udbud af affaldsløsninger. Udført i samarbejde med det norske konsulentfirma MEPEX

 • Vestforbrænding

Opdatering af data vedr. miljøvurdering af hhv. glasgenbrug/genanvendelse fra 2005 med henblik på at vurdere, om konklusionen fra den tidligere miljøvurdering stadig holder

Gennemførelse af notificationsproces for eksport af 3 affaldsfraktioner til genanvendelse

 • Verdensbanken og Danida

Bistand til udvikling af strategi for reduktion af udledning af plastikaffald fra Indonsien til verdenshavene. Omfatter bistand til strategiudvikling, deltagelse i kortlægning af affaldshåndtering i Jakarta og Makassar samt oplæg på national konference i Indonesien

 • Roskilde Kommune og Roskilde Festival

Bistand til udvikling og afprøvning af metoder til forbedret affaldsindsamling og genanvendelse i forbindelse med Roskilde festival. Udført i samarbejde med Econet

 • Miljøstyrelsen

Afholdelse af workshops og fælles konference for at uddrage fælles anbefalinger fra de projekter, der har fået tilskud fra Miljøstyrelsens Kommunepulje

 • AVV

Vurdering er muligheder og organiseringsformer for forbehandling og bioforgasning af organisk affald i Nordjylland. Der ses på teknik, miljø, økonomi og afsætningsmuligheder

 • Københavns Kommune

Udvikling af afprøvning af metoder til at øge sortering til genanvendelse i socialt belastede boligområder med Thingbjerg som testområde. Udføres i samarbejde med Katzenmark

 • Kolding Kommune

Vurdering er forskellige behandlingsmetoder for organiske affald samt vurdering af forskellige organiseringsformer for affaldsområdet. Er udført i samarbejde med STRUKTURforsyningen

 • Affaldsmøde Lykkesholm

Afholdelse af 2 dages affaldsmøde i april for 33 kommunale affaldsfolk. Emnet var indsamling, oparbejdning og afsætning af plastaffald, genbrugsbutikker samt præsentation af KL-projekter.

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af indsamlingsordninger og planer for organisk affald, de tørre fraktioner og farligt affald i alle kommuner, udarbejdelse af cases og øvrige oplysninger til brug for www.genanvend.mst.dk

 • Københavns Kommune

Identifickation af mulige virkemidler til øget genanvendelse af husholdningsaffald baseret på danske og udenlandske erfaringer. Udført i samarbejde med NIRAS og Copenhagen Ressource Institute

 • REFA, Vand og Affald, Svendborg samt KLAR Forsyning

Bistand til affaldsplanlægning og valg af nye genanvendelsesordninger

 • AVV

Bistand til afprøvning af muligheder for at øge genanvendelsen ved opsøgende kontakt til de besøgende på genbrugspladserne, Kommunepuljeprojekt

 • Aalborg Kommune

Bistand til og evaluering af forsøg med stativer til opsamling af blød plast ved husstandsindsamling af plastaffald, Kommunepuljeprojekt

 • Vand og Affald, Svendborg

Bistand til afprøvning af lokal genbrugsplads ved købmanden på Drejø, Kommunepuljeprojekt

 • Varde Forsyning A/S

Bistand til forsøg med flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande, Kommunepuljeprojekt

2015:

 • Roskilde Kommune

Kortlægning af individuelle affaldsløsninger og forberedelse af udbud af samlet affaldsløsning for kommunale institutioner

 • Nordfors

Kortlægning af ordninger for farligt affald i kommunerne samt oplæg til forskellige gebyrmodeller for kommunale institutioner

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af affaldsmængder og omkostninger ved indsamling og behandling af det organiske affald i servicesektoren. Opgaven varetages i samarbejde med Deloitte

 • Miljøstyrelsen

Afklaring af oplevede risici og udfordringer ved OPP om sorteringsanlæg til brug for udformning af kontraktelementer. Opgaven varetages i samarbejde med Bech Bruun

 • Københavns Kommune

Afklaring af partnerskabsmodeller for affaldsordninger i Københavns Kommune

 • Vestforbrænding

Udarbejdelse af oversigt over kommunale forsyningsselskaber

 • Miljøstyrelsen

Sammenligning af svensk og dansk indsamlingsordninger og produktion af biopulp fra organisk husholdningsaffald - i samarbejde med Planenergi.

 • REFA

Planlægning og organisering af studietur til genanvendelsesanlæg i Norge samt bistand og økonomisk vurdering i forbindelse med afklaring af ny genanvendelsesordning for de tørre fraktioner

 • Reno Nord

Bistand i forbindelse med beslutning om og udviklingsprojekter i relation til nyt sorteringsanlæg for plast- og metalaffald

 • Odense Renovation

Udarbejdelse af vurdering af servicenieau samt sammenskrivning af samlet (SØM-vurdering (Service, Økonomi, Miljø) ved 4 scenarier for genanvendelse af organisk affald og de tørre fraktioner i Odense Kommune

 • Herning Kommune

Bistand til affaldsplanlægning

 • Aalborg Kommune m.fl.

Forundersøgelse, sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner

 • Frederiksberg Kommune

Evaluering af forsøg med bioafald i Frederiksberg Kommune

 • Roskilde Kommune

Forsøg med sortering af de tørre fraktioner ved etageboliger og ved kollegieboliger

 • Miljøstyrelsens Ressourceteam

Løbende bistand, herunder beskrivelse af kommunale cases for god genanvendelse, arrangere temamøder og udarbejde oversigter over afsætningsmuligheder for plast, metal og organisk affald samt for kommunale affaldsplaner

 • Miljøstyrelsen

Bistand til evaluering af affaldsreformens fase 1: Markedsudsættelse af det geanvendelige erhvervsaffald, som underrådgiver for Deloitte

 • Svendborg Kommune

Bistand til planlægning af nye genanvendelsesordninger

 • REFA

Økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige scenarier for geanvendelse af husholdningsaffald

 • Roskilde festival og Roskilde kommune

Bistand til planlægning af effektiv affaldsindsamling og genanvendelse på Roskilde Festival

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Vejle Kommune

Udarbejdelse af oversigt over erfaringer og finansieringsmodeller for nedgravede containere i boligselskaber

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Projekt "Centrale sorteringsanlæg for husholdningsaffald i Midt-Norge" (SESAM)

Oversigt over status for planlægning og etablering af centrale sorteringsanlæg i Danmark

 

2014:

 • Miljøstyrelsens Ressourceteam

Løbende bistand, herunder udarbejdet oversigter over kommunale ordninger, planer og netværk, regnearksbaseret beregningsmodel for genanvendelsesprocenten, oversigt over afsætningsmuligheder for plast og metal samt bistand i relation til ny videndelingportal

 • Vestforbrænding

Beskrivelse af status for optiske sorteringsløsninger i Europa

 • Roskilde Kommune

Bistand til planlægning af affaldsindsamling på Roskildefestival

 • REFA og Reno Nord

Arrangeret studieture vedr. indsamling, sortering og geanvendelse af husholdningsaffald

 • Nordforbrænding

Bistand i fbm. etablering af genbrugsbutik

 • Miljøstyrelsen

Udarbejdet og opdateret oversigt over projekter med relation til ressourceplanen

– i samarbejde med Katzenmark

 • ARC

Undersøgelse af praksis for modtagekontrol på forbrændingsanlæg og opfølgning heraf i kommunerne

 • KL og Miljøstyrelsen

Identificering af best praxis for affaldsordninger for kommunale institutioner

 • Svendborg og Ringkøbing Skjern Kommuner

Bistand til udarbejdelse af affaldsplan, herunder oplæg til dialogmøder, beskrivelse af ordninger samt økonomisk og mængdemæssig vurdering

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af biogasanlæg og forbehandlingsanlæg for bioaffald

– i samarbejde med PlanEnergi

 • Middelfart, Herning, Svendborg og Hjørring kommuner

Vurdering af nye indsamlingssystemer

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Oslo kommune

Rådgivning om genanvendelsesprojekter samt genbrugspladser

 

2013:

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Roskilde Kommune

Kortlægning til affaldsplan samt faciliteret møder om affaldsplanen

 • REFA I/S

Studieture til biogasanlæg

 • Guldborgsund og Lolland kommuner

Udarbejdet affaldsplan

 • Dansk Affaldsforening

Planlagt og faciliteret konference om drivmidler

 • Torshavn kommune

Rådgivning om mellemdeponering af brændbart affald

 • Viborg kommune

Facilitering af møder ifm. affaldsplanen

 • RenoDjurs

Studieture samt rådgivning om etablering af genbrugsbutik

 • ARC

Studieture om indsamling og behandling af organisk affald

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Greve Solrød forsyning

Rådgivning om udarbejdelse af affaldsplaner

 • Horsens kommune

Vurdering af nye indsamlingssystemer samt facilitering af borgermøder

 

 

 

HVAD LAVER VI