Hvad laver vi


HVAD LAVER VI

Affaldskontoret har siden starten 1. marts 2013 varetaget bl.a. følgende opgaver:


2020:

Renosyd, Reno Djurs, Favrskov Forsyning og AffaldVarme Aarhus,

Analyse og sammenligning af 3 modeller for indsamling og genanvendelse af organisk affald, samt vurdering af mulige samarbejdsmodeller. Udarbejdes sammen med NIRAS

Køge Kyst

Evaluering af affaldsordning med nedgravede beholdere i ny bebyggelse ved Søndre havn.

Norfors

Udarbejdelse af strategipapir for fremtidens genbrugspladser baseret på state of the art inden for cirkulær økonomi

Forsyning Helsingør

Bistand til valg af indsamlingsløsning for de genanvendelige fraktioner i Helsingørs indre middelalderby

AffaldVarme Aarhus

Prognose og scenarieanalyser for initiativer til nye ordninger og øget geanvendelse til brug for den kommende affaldsplan. Udføres sammen med NIRAS

Energistyrelsen

Analyse af import af affald til danske energiudnyttelsesanlæg

KL og 3F

Udvikling af undervisningsforløb for medarbejdere på genbrugspladser

Boligselskab Sjælland

COconference projektet "Effektiv affaldssortering i alle hjem". Udføres sammen med AnnaBir


2019:

Miljøstyrelsen

Udvidelse af Total Cost of Ownership (TCO) værktøjer med et efterbrugsbrugsmodul for at understøtte cirkulær økonomi i offentlige indkøb. Udført sammen med NIRAS

Miljøstyrelsen

Kortlægning af nyeste viden om biobaseret og bionedbrydelig plast. Gennemført sammen med Eunomia

Sønderborg Forsyning

Undersøgelse af muligheder for afsætning af fokusfraktioner, herunder plast

Miljøstyrelsen

Kortlægning af kommunernes indsamlingsordninger og beregning af meromkostninger ved henteordning for en række fraktioner

Solrød Kommune

Bistand til oprettelse og support til ambassadørkorps for bedre sortering ved etageboliger

ARWOS

Markedsdialog med potentielle behandlere af forbrændingsegnet affald samt udarbejdelse af udbudsmateriale for forbrændingegnet affald baseret på viden fra markedsdialogen.

WUPPI
Kortlægning af indsamling og genanvendelse af hård PVC i Danmark. Udført sammen med Incentive og Circle Development

Vestforbrænding

Planlægning af 2 workshops for ledergruppen på Vestforbrænding med fokus på selskabets rolle i ressoruce- og energikredsløb. Udført sammen med DAKOFA.

Miljøstyrelsen

Supplerende analyser ifm. udarbejdelse af standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger. Udført sammen med NIRAS

Oslo Kommune

Udvikling af forslag til Renovationsetaten, der kan sikre opnåelse af Oslo Kommunes genanvendelsesmål. Udført sammen med Eunomia.

NORFORS

Undersøgelse og anbefalinger til løsninger for sortering til direkte genbrug på genbrugspladsen med afsætning til frivillige organisationer

Solrød Kommune

Evaluering af forsøgsordning og planlægning af ny genanvendelsesordning for husholdninger og kommunale institutioner

Rødovre Kommune

Analyse vedr. hjemtagning af rottebekæmpelse

Forsyning Helsingør

Redegørelse og forslag til strategi for cirkulær økonomi og direkte genbrug 

FFV Energi  Miljø A/S

Beslutningsoplæg til ny genanvendelsesordning for husholdninger med praktisk planlægning, økonomi og mængder

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Procesbistand til udvikling af genbrugspladsen og vurdering af mulige ordninger for haveaffald

Rødovre Kommune

Evaluering af forsøg med indsamling af tekstilaffald ved enfamilie- og flerfamilieboliger samt undersøgelse af muligheder for direkte genbrug på genbrugspladsen

Aalborg Kommune

Procesbistand til projekt om udvikling af samarbejdsmodel for genbrug af hårde hvidevarer med inddragelse af alle aktører i værdikæden

Miljøstyrelsen

Bistand til evaluering af MUDP-projekter inden for bæredygtig byggeri og til sagsbehandling af MUDP-ansøgninger 2019. 

KL

Forberedelse og bistand til afholdelse af konference om udbud versus hjemtagning af affaldsindsamlingsopgaven

Reno Nord

Indhentning af tilbud - RDF til forbrænding


 

2018:

 • Miljø. og Fødevareministeriet

Løbende bistand til implementering af affaldsdirektiver og udarbejdelse af national affaldsplan

 • Kolding Kommune

Udarbejdelse af affaldsplan

 • Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Vurdering af mængder, økonomi og miljø ved nye ordninger for madaffald, pap og tekstiler

 • Horsens Kommune

Vurdering af mængder og økonomi ved indsamling af pap i særskilt beholder ved enfamilie- og flerfamilieboliger

 • Musicon - ny bydelsforening i Roskilde

Planlægning og igangsætning af affald og genanvendelsesløsning for bydelens virksomheder

 • Reno Syd

Evaluering af registrerings- og betalingssystem for virksomheders adgang til selskabets genbrugspladser samt forslag til regulativtekst

 • Solrød Kommune

Planlægning og implementering af forsøg samt udarbejdelse af regulativ for ny genanvendelsesordning samt brugerundersøgelser og evaluering af forsøget

 • Miljøstyrelsen

Bistand til behandling af ansøgninger samt administration og evaluering vedr.

MUDP 2018

 • Aalborg Kommune

Udarbejdelse af projektbeskrivelse om samarbejdsmodel for genbrug af hårde hvidevarer med indragelse af aktører fra hele værdikæden

 • Affaldplus

Udbud ved indkøb af diverse tjenesteydelser

 • Vestforbrænding, Reno Nord, Affaldplus, ARGO

Bistand til ansøgning om notifikationer ved ekport af affald til genanvendelse

 • Nordic Waste Group

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region, Underrådgiver for Eunomia

 • Vand og Affald, Svendborg

Design af ny genanvendelsesordning inkl. vurdering af mængder og beregning af økonomi

 • Kreds af 13 danske forbrændingsanlæg/DAFONET

Erfaringer med import af forbrændingsegnet affal - i samarbejde med C36 Consult

 • KL

Afholdelse af temadag om udbud af forbrændingsegnet affald hos kommuner uden eget forbrændingsanlæg

 • Vejle Kommune

Bistand til proces og disposition for Vejle kommunes næste affaldsplan

Udarbejdelse af ansøgning til Klima 100

 • Gladsaxe Kommune

Bistand til vurdering af hjemtagning af affaldsindsamling

 • Rødovre

Evaluering af forsøg med indsamling af farligt affald i miljøboks

 • Odense Renovation

Vurdering af muligheder for forbehandling af KOD

 • Reno Djurs

Undersøgelse af muligheder for alternative drivmidler til affaldsindsamling

 • Energistyrelsen

Supplerende undersøgelser til analyse af den kommunale indsamling af genanvendeligt og forbrændingsegnet erhvervsaffald i områder med blandet bolig og erhverv

 • Helsingør Forsyning

Udbud af KOD samt undersøgelse af erfaringer med bestillerordninger for afhentning af storskrald

 • Middelfart Kommune

Beskrivelse af mulige gebyrsystemer for nedgravede beholdere i offentligt areal

 • Vestforbrænding

Model for beregning af genanvendelsesprocent, der tager højde for forskellige vilkår i kommunerne

Oversigt over affaldsordninger i Vestforbrændings ejerkommune

 • Vand og Affald, Svendborg

Bistand til igangsætning af næste generation af affaldsplaner

 • Odense Renovation

Undersøgelse af muligheder ved forbehandling af organisk affald til biogasproduktion

 

2017:

 • Aalborg Kommune

Udarbejdelse af gebyrsystem for ny løsning for tætbyen med nedgravede containere til restaffald og genanvendelige materialer i det offentlige areal

 • Københavns Kommune

Beskrivelse og vurdering af initiativer til kommunens næste Ressource og AffaldsPlan (RAP24)

Undersøgelse af erfaringer med implementering af indsamling af bioaffald i storbyområder i Danmark og i udlandet

 • Energistyrelsen

Analyse af den kommunale indsamling af genanvendeligt og forbrændingsegnet erhvervsaffald i områder med blandet bolig og erhverv

 • Miljøstyrelsen

Opdatering af kortlægning af genanvendelsesordninger i kommunerne med tilføjelse af nye oplysninger om bl.a. kildeopdelingssystemer

Kortlægning af anvendelse af affaldsdata (Affaldsdatasystemet, Affaldsregistret og N-Star) i kommunerne. Udført i samarbejde med Deloitte

Administrativ bistand til behandling af MUDP-ansøgninger

 • Rødovre Kommune

Bistand til afklaring vedr. hjemtagning af renovationsopgaven samt evaluering af forsøgsindsamling af pap og drikkekartoner

 • KL

Bistand til proces og oplæg på konference om kommunepuljeprojekter

samt andre møder i KL-regi

 • Vejle Kommune

Vurdering af økonomi ved eventuel hjemtagning af affaldsindsamlingsopgaven

 • Forum for erfaringsudveksling om affaldsplaner

Afholdelse af møder for en gruppe af kommuner samt Miljøstyrelsen om temaer med relevans for udvikling af næste generation af kommunale affaldsplaner

 • Vestforbrænding

Bistand til strategiovervejelser vedr. løsninger for forbehandling og genanvendelse af organisk affald

Undersøgelse af tømmesystemer for nedgravede beholdere

Vurdering af økonomi ved eventuel hjemtagning af tømning af nedgravede beholdere

 • Affaldsmøde Lykkesholm

Afholdelse af 2 dages affaldsmøde i april for 35 kommunale affaldsfolk. Emnet var de kommende affaldsplaner, organisering af indsamlingsopgaven samarbejde/udbud/hjemtagning samt afsætning til genanvendelse.

 • Odense Renovation

Dialogmøder med brugere for evaluering af forsøg med ny genanvendesesordning

 • I/S Reno Nord

Bistand til strategiproces og generel løbende bistand

 • Forsyning Helsingør

Udarbejdelse af regulativ for ny genanvendelsesløsning, bistand til udbudsopgaver og opdatering af beslutningsgrundlag for nyt genanvendelsesystem

 • ARC

Bistand til workshop om nye genanvendelsesløsninger i ejerkommunerne

Kvalitetsikring af rapport om effektivitet og økonomi ved sorteringsanlæg for restaffald

 • Vestforbrænding, KARA/NOVEREN og AffaldPlus

Bistand til notifikationer ved grænseoverskridende transport af affald

 • I/S REFA

Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder, Kommunepuljeprojekt

 

2016:

 • Slagelse Kommune

Kortlægning af løsninger for finansiering og gebyrer ved nedgravede containere samt oplæg til mulige finanseringsmodeller i Slagelse Kommune

 • Miljøstyrelsen

Vurdering af effektiviseringspotentiale samt muligheder og barrierer for ensretning af kommunal affaldshåndering. Udføres i samarbejde med Incentive

 • Energistyrelsen

Vurdering af effektivitet, fordele og ulemper samt eventuel begrænsning af konkurrence ved centralsug-løsningen i Odense.

 • Københavns Universitet

Udarbejdelse af forslag til planlægninsgproces for affaldsløsninger for alle Københavns Universitets campusområder

 • Helsingør Forsyning

Beslutningsoplæg om ny genanvendelsesløsning i Helsingør Kommune omfattende indsamlingsløsning, genanvendelse, afsætning, økonomi og praktiske forhold. Udført i samarbejde med Teknologisk Institut

 • Vestforbrænding

Evaluering af genanvendelsesindsats i Vestforbrænding og Vestforbrændings ejerkommuner

 • Reno Nord

Vurdering af indflydelse på genanvendelsesprocent ved eftersortering af restaffald på centralt sorteringsanlæg

Bistand til strategiproces for affaldsselskabet - bl.a. set i lyset af forventet kommende konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren

 • Avfall Norge

Oplæg vedr. mulige miljø-, innovations- og kvalitetskrav i forbindelse med udbud af affaldsløsninger. Udført i samarbejde med det norske konsulentfirma MEPEX

 • Vestforbrænding

Opdatering af data vedr. miljøvurdering af hhv. glasgenbrug/genanvendelse fra 2005 med henblik på at vurdere, om konklusionen fra den tidligere miljøvurdering stadig holder

Gennemførelse af notificationsproces for eksport af 3 affaldsfraktioner til genanvendelse

 • Verdensbanken og Danida

Bistand til udvikling af strategi for reduktion af udledning af plastikaffald fra Indonsien til verdenshavene. Omfatter bistand til strategiudvikling, deltagelse i kortlægning af affaldshåndtering i Jakarta og Makassar samt oplæg på national konference i Indonesien

 • Roskilde Kommune og Roskilde Festival

Bistand til udvikling og afprøvning af metoder til forbedret affaldsindsamling og genanvendelse i forbindelse med Roskilde festival. Udført i samarbejde med Econet

 • Miljøstyrelsen

Afholdelse af workshops og fælles konference for at uddrage fælles anbefalinger fra de projekter, der har fået tilskud fra Miljøstyrelsens Kommunepulje

 • AVV

Vurdering er muligheder og organiseringsformer for forbehandling og bioforgasning af organisk affald i Nordjylland. Der ses på teknik, miljø, økonomi og afsætningsmuligheder

 • Københavns Kommune

Udvikling af afprøvning af metoder til at øge sortering til genanvendelse i socialt belastede boligområder med Thingbjerg som testområde. Udføres i samarbejde med Katzenmark

 • Kolding Kommune

Vurdering er forskellige behandlingsmetoder for organiske affald samt vurdering af forskellige organiseringsformer for affaldsområdet. Er udført i samarbejde med STRUKTURforsyningen

 • Affaldsmøde Lykkesholm

Afholdelse af 2 dages affaldsmøde i april for 33 kommunale affaldsfolk. Emnet var indsamling, oparbejdning og afsætning af plastaffald, genbrugsbutikker samt præsentation af KL-projekter.

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af indsamlingsordninger og planer for organisk affald, de tørre fraktioner og farligt affald i alle kommuner, udarbejdelse af cases og øvrige oplysninger til brug for www.genanvend.mst.dk

 • Københavns Kommune

Identifickation af mulige virkemidler til øget genanvendelse af husholdningsaffald baseret på danske og udenlandske erfaringer. Udført i samarbejde med NIRAS og Copenhagen Ressource Institute

 • REFA, Vand og Affald, Svendborg samt KLAR Forsyning

Bistand til affaldsplanlægning og valg af nye genanvendelsesordninger

 • AVV

Bistand til afprøvning af muligheder for at øge genanvendelsen ved opsøgende kontakt til de besøgende på genbrugspladserne, Kommunepuljeprojekt

 • Aalborg Kommune

Bistand til og evaluering af forsøg med stativer til opsamling af blød plast ved husstandsindsamling af plastaffald, Kommunepuljeprojekt

 • Vand og Affald, Svendborg

Bistand til afprøvning af lokal genbrugsplads ved købmanden på Drejø, Kommunepuljeprojekt

 • Varde Forsyning A/S

Bistand til forsøg med flextømning af genbrugsspande og restaffaldsspande, Kommunepuljeprojekt

2015:

 • Roskilde Kommune

Kortlægning af individuelle affaldsløsninger og forberedelse af udbud af samlet affaldsløsning for kommunale institutioner

 • Nordfors

Kortlægning af ordninger for farligt affald i kommunerne samt oplæg til forskellige gebyrmodeller for kommunale institutioner

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af affaldsmængder og omkostninger ved indsamling og behandling af det organiske affald i servicesektoren. Opgaven varetages i samarbejde med Deloitte

 • Miljøstyrelsen

Afklaring af oplevede risici og udfordringer ved OPP om sorteringsanlæg til brug for udformning af kontraktelementer. Opgaven varetages i samarbejde med Bech Bruun

 • Københavns Kommune

Afklaring af partnerskabsmodeller for affaldsordninger i Københavns Kommune

 • Vestforbrænding

Udarbejdelse af oversigt over kommunale forsyningsselskaber

 • Miljøstyrelsen

Sammenligning af svensk og dansk indsamlingsordninger og produktion af biopulp fra organisk husholdningsaffald - i samarbejde med Planenergi.

 • REFA

Planlægning og organisering af studietur til genanvendelsesanlæg i Norge samt bistand og økonomisk vurdering i forbindelse med afklaring af ny genanvendelsesordning for de tørre fraktioner

 • Reno Nord

Bistand i forbindelse med beslutning om og udviklingsprojekter i relation til nyt sorteringsanlæg for plast- og metalaffald

 • Odense Renovation

Udarbejdelse af vurdering af servicenieau samt sammenskrivning af samlet (SØM-vurdering (Service, Økonomi, Miljø) ved 4 scenarier for genanvendelse af organisk affald og de tørre fraktioner i Odense Kommune

 • Herning Kommune

Bistand til affaldsplanlægning

 • Aalborg Kommune m.fl.

Forundersøgelse, sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner

 • Frederiksberg Kommune

Evaluering af forsøg med bioafald i Frederiksberg Kommune

 • Roskilde Kommune

Forsøg med sortering af de tørre fraktioner ved etageboliger og ved kollegieboliger

 • Miljøstyrelsens Ressourceteam

Løbende bistand, herunder beskrivelse af kommunale cases for god genanvendelse, arrangere temamøder og udarbejde oversigter over afsætningsmuligheder for plast, metal og organisk affald samt for kommunale affaldsplaner

 • Miljøstyrelsen

Bistand til evaluering af affaldsreformens fase 1: Markedsudsættelse af det geanvendelige erhvervsaffald, som underrådgiver for Deloitte

 • Svendborg Kommune

Bistand til planlægning af nye genanvendelsesordninger

 • REFA

Økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige scenarier for geanvendelse af husholdningsaffald

 • Roskilde festival og Roskilde kommune

Bistand til planlægning af effektiv affaldsindsamling og genanvendelse på Roskilde Festival

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Vejle Kommune

Udarbejdelse af oversigt over erfaringer og finansieringsmodeller for nedgravede containere i boligselskaber

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Projekt "Centrale sorteringsanlæg for husholdningsaffald i Midt-Norge" (SESAM)

Oversigt over status for planlægning og etablering af centrale sorteringsanlæg i Danmark

 

2014:

 • Miljøstyrelsens Ressourceteam

Løbende bistand, herunder udarbejdet oversigter over kommunale ordninger, planer og netværk, regnearksbaseret beregningsmodel for genanvendelsesprocenten, oversigt over afsætningsmuligheder for plast og metal samt bistand i relation til ny videndelingportal

 • Vestforbrænding

Beskrivelse af status for optiske sorteringsløsninger i Europa

 • Roskilde Kommune

Bistand til planlægning af affaldsindsamling på Roskildefestival

 • REFA og Reno Nord

Arrangeret studieture vedr. indsamling, sortering og geanvendelse af husholdningsaffald

 • Nordforbrænding

Bistand i fbm. etablering af genbrugsbutik

 • Miljøstyrelsen

Udarbejdet og opdateret oversigt over projekter med relation til ressourceplanen

– i samarbejde med Katzenmark

 • ARC

Undersøgelse af praksis for modtagekontrol på forbrændingsanlæg og opfølgning heraf i kommunerne

 • KL og Miljøstyrelsen

Identificering af best praxis for affaldsordninger for kommunale institutioner

 • Svendborg og Ringkøbing Skjern Kommuner

Bistand til udarbejdelse af affaldsplan, herunder oplæg til dialogmøder, beskrivelse af ordninger samt økonomisk og mængdemæssig vurdering

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Miljøstyrelsen

Kortlægning af biogasanlæg og forbehandlingsanlæg for bioaffald

– i samarbejde med PlanEnergi

 • Middelfart, Herning, Svendborg og Hjørring kommuner

Vurdering af nye indsamlingssystemer

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Oslo kommune

Rådgivning om genanvendelsesprojekter samt genbrugspladser

 

2013:

 • ENVINA

Afholdelse af årsmøde for netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

 • Roskilde Kommune

Kortlægning til affaldsplan samt faciliteret møder om affaldsplanen

 • REFA I/S

Studieture til biogasanlæg

 • Guldborgsund og Lolland kommuner

Udarbejdet affaldsplan

 • Dansk Affaldsforening

Planlagt og faciliteret konference om drivmidler

 • Torshavn kommune

Rådgivning om mellemdeponering af brændbart affald

 • Viborg kommune

Facilitering af møder ifm. affaldsplanen

 • RenoDjurs

Studieture samt rådgivning om etablering af genbrugsbutik

 • ARC

Studieture om indsamling og behandling af organisk affald

 • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Rådgivning om bl.a. affaldsordninger, behandling af affald, kampagner og udbud

 • Greve Solrød forsyning

Rådgivning om udarbejdelse af affaldsplaner

 • Horsens kommune

Vurdering af nye indsamlingssystemer samt facilitering af borgermøder