Vores erfaringer

VORES ERFARINGER

Henning Jørgensen


Oversigt

2014: Partner, Affaldskontoret

2013: Ejer af Affaldskontoret

2002-2012: Specialkonsulent i Reno-Sam

1991-2001: Affaldsplanlægger i Roskilde Kommune

1999: Vikar i Miljøstyrelsen

1988-1991: Høje Taastrup Kommune

1987-1988: Ølstykke Kommune


Erfaringer fra før Affaldskontoret


2002-2012: Reno-Sam

Ansvarlig for:

 • Kurser og konferencer
 • Temagrupper vedr. indsamling, planlægning, regulativer, affaldsdatamodel, udbud, organisk affald, farligt affald, afsætning af genanvendelige materialer samt temagruppen for kommunale aktieselskaber
 • Planlægning og gennemførelse af studieture til USA, Kina, Norge og Færøerne
 • Planlægning og afholdelse af kurser, temadage og konferencer, herunder RenoSams årsmøde
 • Udpeget som voldgiftsdommer i tvist mellem en entreprenør og en kommune, november 2012
 • Medlem af Danbørs arbejdsudvalg for miljø og kvalitet, 2001-2012


1991-2001: Roskilde Kommune

Ansvarlig for:

 • Affaldsplanlægning, regulativer, planlægning og udbud af indsamlingsordninger
 • Forsøg med hjemmekompostering
 • Tilsyn med virksomheder og udarbejdelse af miljøgodkendelser
 • Medlem af Roskilde Kommunes ”Agenda 21” koordineringsgruppe

Eksterne projekter:

 • Deltaget i workshops i Grækenland og Roskilde i 1996 og 1997 under EU-projekt
 • Forarbejder til fælles Dansk-Polsk affaldsselskab og -anlæg i Gniezno Kommune i Polen.
 • Undervist i Århus-konventionen på workshop i Estland, 2000
 • Udarbejdet miljøgodkendelse for kompostanlæg for haveaffald, 2000/2001
 • Deltaget i Halong City Sanitations project, herunder revurdering af affaldsplan for Halong og Campar, Juni 2000 Vietnam

Tillidsposter i perioden:

 • Næstformand i Dansk Ingeniørforenings faggruppe for Teknologianalyse og -vurdering. 1991- 1999


1999: Miljøstyrelsen, vikariat

 • Undersøgelse af muligheden for genanvendelse af plastflasker i Danmark
 • Statistikker for genanvendelse af plast og glas i Danmark
 • Udarbejdelsen af regler for emballageafgift


1988–1991: Høje Taastrup Kommune

Ansvarlig for affaldsplanlægning, implementering af nye affaldsordninger, affaldsplan og regulativer

 • Implementering af 4-strenget affaldssystem for husholdninger: papir, glas, organisk affald og restaffald, herunder udvikling af affaldsstativer
 • Sekretariatsfunktioner i.f.m. oprettelse af affaldsselskabet VEGA
 • Forsøg med indsamling af komposterbart affald fra etageejendomme.
 • Sekretær for Genbrugsudvalget, som forberedte affaldssager til teknisk udvalg og som bestod af: politikere, repræsentanter fra SiD, Ejendomsfunktionærernes fagforening, erhvervsrådet, grundejerforeninger og boligselskaber


1987-1988: Ølstykke Kommune

 • Ansvarlig for spildevandsanlæg herunder renseanlæggene i Ølstykke kommune
 • Ansvarlig for Affaldsplanlægning samt drift af affaldsordninger
 • Ølstykke kommunes repræsentant i teknikerudvalget i det fælleskommunale komposteringsanlæg AFAV
 • Daglig leder af personalet på containerpladsen


Tillidsposter:

 • Censor på TekSam uddannelsen på RUC, 2006 –
 • Censor på DTU og AAU, 2014 -
 • Næstformand i DAKOFAS arbejdsgruppe for kommunale netværk, 2014 –


Bygningsingeniør fra Københavns Teknikum, 1987


Hanne Johnsen


Oversigt

2014: Partner, Affaldskontoret

2013-2014: Specialkonsulent i Dansk Affaldsforening

2012: Konstitueret sekretariatsleder for affald danmark

2003-2012: Specialkonsulent i affald danmark

2000-2003: Konsulent hos Carl Bro

1998-2000: Regionplanlægger ved Nordjyllands Amt

1995-1998: Konsulent hos Carl Bro

1987-1995: Affaldsplanlægger ved Aalborg Kommune


Erfaringer fra før Affaldskontoret


2013-2014: Specialkonsulent i Dansk Affaldsforening

Interessevaretagelse vedr. forbrændingssektoren

 • Ansvarlig for miljøgruppen for forbrænding, netværk for udbud, netværk for kommunale forsyningsselskaber, netværk for affaldsdatasystemet
 • Medansvarlig for arbejdsgruppe for farligt affald og projekt for bedre udnyttelse af shredderaffald
 • Ansvarlig for halvårlige ledelseskredsmøder samt for udarbejdelse af handlingsplan


2012 sep–dec: Konstitueret sekretariatsleder for affald danmark

Ansvarlig for nedlukning af affald danmark, herunder personaleledelse, lukningsaftaler mellem medlemmer, administrativ lukning af foreningen samt forberedelse af fusionen i Dansk Affaldsforening.


2003-2012: Specialkonsulent i affald danmark

Ansvarlig vedr. strategisk interessevaretagelse, herunder forbrændingssektorens organisering og konkurrenceudsættelse af det genanvendelige erhvervsaffald.


Sekretær for arbejdsgrupper vedr. affaldsindsamling, regulativer, gebyrer, rammevilkår for kommunal hhv. privat affaldshåndtering, affaldsdatasystemet samt rammevilkår og regulering af forbrændingsanlæg.


Projektleder for:

 • Benchmarking på genbrugspladser
 • Livscyklusanalyse for genanvendelse af træaffald
 • Samfundsøkonomisk analyse og Livscyklusanalyse for medforbrænding, forbrænding og bioforgasning af affald
 • Værktøj til beregning af klimagevinst ved genanvendelse af affald – DAKOFAs hjemmeside


2000-2003: Konsulent hos Carl Bro

Projektleder primært for rådgivning og analyser vedr. affalds- og genbrugsordninger, herunder:

 • Beslutningsoplæg til affaldsordninger for bl.a. Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Nordforbrænding, Allerød, Vestforbrænding, FASAN og KAVO
 • Analyse af affaldssorteringsmuligheder i servicesektoren for Miljøstyrelsen
 • Affaldsplaner og affaldskortlægning
 • Udstationering på DANIDA opgave om affaldsindsamling i Vietnam
 • Affaldsplan for Grønland og udvikling af affaldsordninger i Nuuk Kommune


1998-2000: Regionplanlægger ved Nordjyllands Amt

Regionplanlægning herunder:

 • Diverse regionplantillæg for byudvikling
 • Udvikling af strategi for landdistriktudvikling
 • Internationalt projekt om kystplanlægning (omkring Nordsøen)


1995-1998: Konsulent hos Carl Bro

Projektleder for bl.a:

 • Analyse af barrierer for genanvendelse af erhvervsaffald for Miljøstyrelsen
 • Vurdering af ordninger for organisk affald for bl.a. Vestforbrænding og Aarhus Kommune
 • Affaldsplaner og regulativer for Reno Nord, Helsingør, Nykøbing Falster og Tårnby Kommune
 • Etablering af registrerings- og planlægnings-redskab for Nykøbing Falster Kommune
 • Udbud af affaldsopgaver for Slagelse, Tårnby og Helsingør Kommuner
 • Tilbud på affaldsindsamling i Slagelse Kommune


1987-1995: Affaldsplanlægger ved Aalborg Kommune

Udvikling af affaldsområdet, herunder:

 • Affaldsplaner, regulativer og genbrugsordninger,
 • Indførelse af anvisning af erhvervsaffald
 • Ny anvisningsordning for farligt affald
 • Kildesortering af organisk affald

samt bl.a. undervisning på den kommunale højskole


Tillidsposter:

 • Censor for civilingeniøruddannelse i miljøplanlægning i Aalborg, 1998 -
 • Medlem af DAKOFAs bestyrelse 2019 -


Civilingeniør i Offentlig Planlægning, 1986